Қаржы

5В050900 – «Қаржы»

Маманиесі өзкәсібибіліміне сүйене отырып активтер, міндеттемелер, капитал, ақшаайналымы, табысжәнешығын, сонымен қатар кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесі туралы деректерді басқаруүшін құрылымын, анализ және активтерді басқаруды қолдануды қамтамасызету. Осы арқылы тұрмыстық субъекттердің экономикалық потенциалын қолдануды, олардың қаржылық және экономикалық байланыстарын тиімді ұйымдастыруды, физикалық және заңды тұлғалардың жеке, экономикалық мүдделерін қорғауға қолғабысжасау дыжақсартуғаүлесінтигізеді.

Кәсібиқызметсаласы: мемлекеттік органдар, барлық мен шіктүріндегі мекемелер мен ұйымдар, нарықтық инфрақұрылым буынындағы, ғылыми зерттеу ұйымындағы экономиканы мемлекеттік реттеуді басқару органдары.

Кәсібиқызметобьектілері:
5В050900 «Қаржы» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалаврларының кәсіби қызметтерінің пәні: қаржы-несие саясатының стратегиялық бағыттарын анықтау және оларды іске асыру,жоспарлау,бюджеттеу,қаржы-экономикалық процестерді болжау,қаржы,сақтандыру нарықтарының қатысушыларының есеп берушіліктерін құрастыру,валюта-несиелік реттеу әдістемесін меңгеру,төлем балансын құрастыру,халықаралық қаржылық ұйымдардың тәжрибесін игеру және оны отандық тәжрибеде қолдану.Қаржы мамандығы бойынша бакалавриат түлегінің кәсіби қызметінің объектісі болып мемлекеттік органдар, ҚР қаржы министрлігі, ҚР Ұлттық банкі, екінші деңгейлі банктер,салық органдары,қазынашылық,қор биржалары, бюджеттік қаржылық мекемелер,инвестициялық қорлар,экономикалық соттар,қаржы полициясы сонымен қатар сақтандыру компаниялары,коммерциялық кәсіпорындар,фирмалар.
 

Кәсібиқызметтүрлері:
- ұйымдастыру-басқару;
- есептік-жобалау;
- білім беру (педагогикалық).

Кәсібиқызметмазмұны:
- кәсіпорынның өзге шеліктер інескереотырыпесепсаясатынжасау;
- шаруашылықоперацияларыныңесебін дұрысұйымдастыружәнежүргізу;
- мүліктердің, міндеттемелер мен капиталдың қозғалыстарынесепқұжаттарындауақытылытіркеу;
- барлықәлеуметтіксаладағыжәнемекемелердегікәсіпкерлердіңсубъектісіүшінқаржылықесепберудіқұру;
- қаржылықесептеменікорпоративтікжәнекорпоративтікемесұйымдарүшіндаярлау;
- әлеуметті-экономикалық, қоғамдықсаясаттыққұбылыстардыдинамикадаталдау; қысқажәнеұзақмерзімдіболжауларжасау.

Пәндер каталогы